Openbaar Onderwijs Groningen

Meander is een openbare basisschool die wordt bestuurd door Openbaar Onderwijs Groningen. Op de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen, worden leerlingen gezien en krijgen zij ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Vanuit de kernwaarden lef, focus en vertrouwen geven wij vorm aan de inhoud van het onderwijs, waarbij samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs en innovatie belangrijke speerpunten vormen. In dit kader zijn op onze scholen meerdere doorgaande leerlijnen ontwikkeld: digitale geletterdheid, Engels en Kunst en Cultuur. Hiermee geven wij onze leerlingen de basis voor de toekomst mee. Dit doen wij met elkaar. Samen zijn we ‘Sterk in leren!’. 

 

Binnen Openbaar Onderwijs Groningen is er plaats voor iedere leerling. De wet op het Passend Onderwijs betekent in het kort dat reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken en dat scholen zorgplicht hebben. De school waar een leerling is ingeschreven moet zorgen voor een passende plek. Verder werken scholen samen met de gemeenten en de jeugdhulpverlening aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg.

Alle scholen hebben vastgelegd welke basisondersteuning zij leerlingen kunnen bieden. Daarnaast ligt vast welke extra ondersteuning er mogelijk is per school of locatie. Wat een school kan bieden aan passend onderwijs staat in het ondersteuningsprofiel dat ouders kunnen opvragen. Verder zijn de profielen te vinden op de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen. De school krijgt jaarlijks middelen van het samenwerkingsverband als tegemoetkoming om de extra ondersteuning zoals beschreven in het ondersteuningsprofiel mogelijk te maken.

Als het een school niet lukt om een leerling voldoende ondersteuning te bieden, moet de school een passende plek zoeken: een andere school of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Voor een plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs moet de school samen met de ouders/verzorgers een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband.